REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.taniparkiet.pl

DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.taniparkiet.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: PHU Bortnowski, Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra, NIP: 929-000-09-28, REGON: 970127330

Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.

Usługa – sprzedaż świadczona przez Sklep, Newsletter oraz Konto.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

Towary – towary sprzedawane w Sklepie.

Cennik Dostawy – cennik usług dostawy towarów opublikowany pod adresem https://www.taniparkiet.pl/content/2-obsluga_klienta

Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: www.taniparkiet.pl

Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.). 

Regulamin określa w szczególności:

   a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

   b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

   c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

   d) tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2

Kupujący akceptuje Regulamin.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, tabletu, czy smartfona, wyposażonego w system operacyjny Windows, Android, iOS, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – pod numerem : + 48 324 02 87,  e-mailem: sklep@taniparkiet.pl  Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

§ 6

Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.

Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.

§ 7

Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.

Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.

W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

DOSTAWA

§ 8

Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia Umowy. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 9

Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki powoduje utratę uprawnień do zgłoszenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

CENA I PŁATNOŚCI

§10

Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.

Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy. 

§11

Kupujący otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej pocztą email w dniu nadania przesyłki na wskazany w zamówieniu adres email.

§ 12

Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.

Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.

Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Sprzedający może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 9 ust. 1.

§ 13

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

b) przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku BZWBK. o numerze : 22 1090 1535 0000 0001 0774 8785

USŁUGI KONTA ORAZ NEWSLETTERA

§ 14

Przepis § 15 i § 16 mają charakter przepisów szczególnych i dotyczą realizacji Usługi Newslettera oraz Konta.

§ 15

Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.

Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.

Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Rejestracja”.

Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie.  Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.

Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

Po otwarciu linku weryfikacyjnego przesłanego Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, Użytkownik wpisuje swoje hasło w polu „Twoje hasło”. Kliknięcie przycisku „Zaloguj” jest równoznaczne z założeniem Konta. Jest to również moment zawarcia Umowy.

Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.

Założenie Konta jest bezpłatne.

§ 16

Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

Założenie przez Użytkownika Konta wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.

Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera usuwając swoje Konto. Jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo po usunięciu Konta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

   a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,

   b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 17

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 18

   1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może: 

   a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

   b) żądać wymiany Towaru na nowy

   c) żądać obniżenia ceny

   d) odstąpić od Umowy

   2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

   3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób   wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

   4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

   5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

   6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

   7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§19

Reklamacje dotyczące Towarów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

§20

   Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 21

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 22

Sprzedający udziela 3 miesięcznej gwarancji na Towary zakupione przez Konsumentów oraz  3  miesięcznej gwarancji na Towary zakupione przez przedsiębiorców.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 23

Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadku:

   a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.

Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu http://www.taniparkiet.pl/odstapienie_od_umowy.pdf Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu będącemu konsumentem, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

§ 24

   Przepisy § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 25

Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 26

   Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 27

   Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania lub zawartości przesyłki fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 28

   Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 50% całości zamówienia.

§ 29

   Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 30

Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 

a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 

b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 

c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 

d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 

a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 

b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

§ 31

Sklep posługuje się plikami Cookies.

Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 33

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§ 34

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018r

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.