Sika T54 13kg Powiększ do pełnego rozmiaru

Sika T54 13kg

471,77 zł

2 Inne produkty w tej samej kategorii:

SikaBond®-T54 - Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny klej o niskiej lepkości do posadzek drewnianych

Opis produktu SikaBond®-T54 to jednoskładnikowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej.
Zastosowanie Do przyklejania wszelkiego rodzaju i formatu drewnianych materiałów posadzkowych: parkietu, mozaiki, desek z drewna litego i warstwowych, paneli oraz płyt warstwowych, wiórowych, dyli parkietowych, bruku parkietowego, parkietów gotowych

Właściwości

- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Bezrozpuszczalnikowy
- Bardzo niska emisja EC 1
- Bez zapachu
- Elastyczny, tłumiący odgłos kroków
- Odpowiedni do większości gatunków drewna
- Również do „trudnych” gatunków drewna jak buk lub bambus
- Do przyklejania drewna bezpośrednio na płytki ceramiczne
- Dzięki elastyczności zmniejsza naprężenia ścinające miedzy posadzką a podkładem
- Odpowiedni przy ogrzewaniu podłogowym
- Po stwardnieniu może być szlifowany

Szczegóły aplikacji
Zużycie

Przyklejanie całą powierzchnią
- 700-900 g/m2 przy stosowaniu packi B6 (=P4) lub 3/16" 1/8" 1/8" - klepka, mozaika, krótkie panele
- 800-1000 g/m2 przy stosowaniu packi B11 (=P6), AP 48 lub 3/16" 3/16" 3/16"- wszelkie elementy długie, płyty
- W przypadku elementów długich i szerokich, zwłaszcza układanych na nierównym podłożu, może zachodzić konieczność stosowania packi o jeszcze większych zębach, aby uniknąć miejsc nie w pełni przyklejonych, „głuchych”.
  Na podkładach pod posadzki zagruntowanych preparatem Sika® Primer MB zużycie kleju jest mniejsze.

Jakość podłoża

Czyste i suche, jednorodne, wolne od tłuszczu, pyłu i luźnych cząstek. Farby, stwardniały zaczyn cementowy i inne warstwy o złej przyczepności muszą być usunięte.
Przestrzegać ogólnych zasad wykonania podkładów pod posadzki.

Przygotowanie podłoża

Beton, zaprawa cementowa
Przygotować mechanicznie (szlifowanie, frezowanie, śrutowanie) i starannie oczyścić odkurzaczem przemysłowym.

Anhydryt, również samorozlewny
Przygotować mechanicznie krótko przed pracami posadzkowymi i starannie oczyścić odkurzaczem przemysłowym.

Asfalt lany zasypany piaskiem
Musi być zagruntowany preparatem Sika® Primer MB. Zapoznać się z Kartą Techniczną wyrobu.

Płytki ceramiczne szkliwione i stare płytki ceramiczne
Odtłuścić i umyć przy użyciu SikaCleaner® lub przygotować mechanicznie i starannie oczyścić odkurzaczem przemysłowym.

Płyty drewnopochodne i gipsowo-kartonowe
Przykleić lub przymocować wkrętami do podkładu. Umocowanie płyt musi być pewne i trwałe. W przypadku podkładów pływających, należy zasięgnąć porady.

Inne przypadki
Należy zasięgnąć porady u przedstawiciela Sika® Poland. SikaBond®-T54 może być stosowany bez gruntowania na podłożach wykonanych z betonu, zaprawy cementowej, anhydrytu, płyt wiórowych i płytek ceramicznych. Przy podłożach asfaltowych zasypanych piaskiem, betonowych i z zaprawy cementowej o zbyt wysokiej wilgotności, w przypadku renowacji, kiedy na podłożu są resztki starego kleju oraz w przypadku podłoży mechanicznie słabych należy stosować Sika® Primer MB w sposób zgodny z Kartą Techniczna wyrobu.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża W czasie układania i aż do pełnego utwardzenia kleju temperatura podłoża ma wynosić powyżej +15°C a w przypadku ogrzewania podłogowego poniżej +20°C.
Temperatura otoczenia Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od +15°C do +35°C.

Dopuszczalna wilgotność podłoża:
- 2,5% metodą karbidową dla podłoży betonowych i z zaprawy cementowej, co odpowiada wilgotności około 4% mierzonej aparatem Tramex lub metodą grawimetryczną.
- 0,5% metodą karbidową dla podłoży anhydrytowych
- 3-12% metodą karbidową dla podłoży ze skałodrzewu, zależnie od zawartości substancji organicznych

Dopuszczalna wilgotność podłoża przy ogrzewaniu podłogowym:
- 1,8% metodą karbidową dla podłoży betonowych i z zaprawy cementowej, co odpowiada wilgotności około 3% mierzonej aparatem Tramex lub metodą grawimetryczną
- 0,3% metodą karbidową dla podłoży anhydrytowych
- 3-12% metodą karbidową dla podłoży ze skałodrzewu, zależnie od zawartości substancji organicznych

Jakość podłoża w tym jego wilgotność mają być również zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta materiału posadzkowego oraz wymaganiami podanymi w normach i przepisach.
Wilgotność względna powietrza:  40% ÷ 70%.

Sposoby aplikacji / narzędzia

SikaBond®-T54 jest nakładany na właściwe przygotowane podłoże bezpośrednio z wiaderka i rozprowadzany równomiernie przy pomocy packi zębatej. Elementy posadzki należy silnie docisnąć tak, aby cała ich dolna powierzchnia miała styk z klejem. Następnie elementy dosunąć do siebie przy użyciu młotka i klocka. Wiele gatunków drewna wymaga ponownego, silnego dociśnięcia do podłoża. Przy ścianach należy zostawić szczelinę o szerokości 10-15 mm. Zabrudzenia powierzchni posadzki klejem należy natychmiast usuwać czystą szmatką lub, jeśli konieczne, szmatką zwilżoną w Sika®Remover-208 lub Sika® TopClean-T. Wcześniej należy sprawdzić, czy dany zmywacz nie zmienia wyglądu drewna.
Sposób wykonania posadzki ma być również zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta materiału posadzkowego oraz wymaganiami podanymi w normach i przepisach.

Czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Uwagi do stosowania SikaBond®-T54 może być stosowany tylko przez pracowników doświadczonych w tego typu pracach. O ile producent materiału posadzki nie określił inaczej, temperatura kleju ma się mieścić w przedziale od +5°C do +35°C. Dla łatwiejszego stosowania kleju zaleca się jego temperaturę powyżej +15°C. Do prawidłowego utwardzania niezbędna jest odpowiednia wilgotność powietrza. Posadzki w pomieszczeniach narażonych na wilgoć od strony podłoża, np. w piwnicach, wymagają wcześniejszego wykonania tymczasowej bariery przeciwwilgociowej Sikafloor® EpoCem i aplikacji materiału Sika® Primer MB. Szczegóły podane są w Kartach Technicznych tych wyrobów.W przypadku materiałów posadzkowych poddanych obróbce chemicznej oraz gatunków drewna o dużej zawartości związków oleistych stosowanie SikaBond®-T54 wymaga pisemnej zgody Działu Technicznego. Kleju nie można go stosować do polietylenu, polipropylenu, teflonu i niektórych plastyfikowanych tworzyw sztucznych. W razie konieczności, wykonać wcześniej próby. Niektóre preparaty do gruntowania mogą obniżyć przyczepność kleju. Zaleca się wykonanie prób. Podczas układania podłogi drewnianej, należy upewnić się, że substancja używana do uszczelniania / impregnacji powierzchni drewna nie wejdzie w reakcję z klejem. Jeżeli może dojść do bezpośredniego kontaktu powłoki z klejem, zawsze przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność kleju i powłoki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika Poland. Nie mieszać i nie narażać nieutwardzonego SikaBond®-T52 na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza z alkoholem, który często jest składnikiem rozpuszczalników, rozcieńczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może prowadzić do przerwania lub zaburzenia procesu sieciowania materiału.

Producenci